CHP Spor Kurulu’nun Türk sporunun sorunlarına dair çözümleri ise şu şekilde;

“Sporu mutfağından gelen insanlar yönetecek.

Spor tesisleri halka hitap edecek, ulaşılabilir olacak

Yapacağımız tesis hamlesi bir takım insanlara rant sağlayan bir anlayışla değil halkın yararına olacak

Gençlik ve Spor Bakanlıgˆı bünyesinde Yetenek Takip ve Gelis¸tirme Genel Müdürlügˆü kuracagˆız. Bakanlık tes¸kilatı içerisinde Spor Bilimleri Fakültesi mezunlarına agˆırlık verecegˆiz.

Bakanlık ve yerel yönetimlerin ortak projeleriyle tesis yatırımlarını artıracak, büyük altyapı yatırımlarında federasyonları da is¸ birligˆine dahil edecegˆiz.

Mahallelerde her yas¸tan insanın kullanabilecegˆi açık veya kapalı semt tesislerinin yapımına önem verecek, altyapı tesislerinin kolay eris¸ilebilir ve kullanılabilir olmasını sağlayacağız

Spor malzemelerinin uluslararası standartta ve kalitede ülkemizde üretilmesi konusunda özel sektör firmalarını destekleyeceğiz. Türk firmaları spor endüstrisinde dünyanın önde firmaları olana kadar bu desteğimizi sürdüreceğiz.

Okullar, sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri gibi bir kentte yer alan tüm paydaşların katılımı ile Spor Konseyleri kuracağız.

TRT’nin sporları tanıtıcı, sporun yararları konusunda halkı bilinçlendirici eğitim faaliyetlerine ağırlık vereceğiz. Sporun yararları ve tanıtımı konusunda halkı bilinçlendirmek ve spor kültürünü geliştirmek amacıyla kamu spotları hazırlayacak ve bütün TV kanallarında yayınlanmasını sağlayacağız.

Sponsorluk uygulaması Türk sporunun gelişimini sağlayacak çok önemli bir mali kaynak ve zorunluluktur. Sponsorluk mevzuatını daha etkin kullanılabilecek bir hale getirecek ve ülke genelinde işlerlik kazandıracağız.

Üniversitelerin beden eğitimi ve spor, spor bilimleri ve teknolojisi yüksekokullar ve bölümlerinde uygulanacak programların standardizasyonunun sağlanması için gerekli çalışmaları yapacağız.

Beden Eğitimi ve Spor, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okullar ve bölümlerinden mezun olanların Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, yerel yönetimler ve 500’den fazla işçi çalıştıran kurum ve kuruluşlarda istihdam edilmelerini sağlayacağız.

Her okula en az bir beden eğitimi öğretmeni yaklaşımından hareketle atanamayan 60.000 civarında beden eğitimi öğretmeninin atanmasını sağlayacağız.

Spor kültürünü tüm ülkede yeterli bir şekilde tanıtacak ve mümkün olan herkesi spor yapmaya teşvik edeceğiz. Ülkemiz yalnızca yüzde 2-3 ile spor yapma oranı en düşük ülkeler arasında. Bilinçli spor kamuoyunun oluşturulması için çağdaş spor medyası, sağlık ve eğitim kurumları ile işbirliği yapacağız.

Her yaştaki insanın spor yapabileceği sağlıklı yaşam, koşu ve yürüyüş parkurlarının sayısını artıracak ve bu alanlarda belirli zamanlarda spor eğitmenleri bulundurarak toplu yürüyüş ve toplu jimnastik etkinlikleri düzenlenmesini sağlayacağız. Bu sayede dezavantajlı bölge ve grupların sporla tanışmasını sağlayacağız.

Yaş alan vatandaşlarımızın kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için uygun koşullarda spor yapabilecekleri altyapıyı sağlayacağız. Kitle sporları için altyapıya daha çok yatırım yapılmasına özen göstereceğiz.

Okul ve spor ilişkisini yeniden kuracağız. Okul sporları faaliyetlerine İl Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlükleri, yerel yönetimler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü destek vermelidir. İlköğretim ve orta öğretim sınıflarında da beden eğitimi dersleri zorunlu olacak ve dersler 2+2 toplam dört saat olarak gerçekleştirilmesini sağlayacağız.

Okul sporlarını teşvik edeceğiz, okul müsabakalarında grup, yarı final ve final müsabakalarına katılan tüm takımlara kanuni yolluk ve yevmiyeleri ödenmesini sağlayacağız. Çocukların yaşamlarına küçük yaşlardan itibaren spor dahil edilmelidir.

Çocukların eğitiminde anaokulundan itibaren sporun yer almasını sağlayacak, aileleri bu konuda seminerler yoluyla bilinçlendireceğiz.

Dopingle mücadeleyi ülkemizin spor politikasının öncelikli konusu yapacağız. Sporcularımıza küçük yaştan itibaren antidoping bilinci yerleştireceğiz. Spor dernekleri, antrenörler ve sporcularımızı dopingin ahlaki kusurları ve sağlık riskleri hakkında bilgilendireceğiz. Dopingle mücadele konusunda Türkiye Antidoping Ajansı ile işbirliği içinde çalışmalar yapacağız.

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına ‘’Yaşam Boyu Spor ve Sagˆlık’’ dersi eklenmesini sağlayacağız.

Spor liselerinin sayısını planlı bir şekilde arttıracağız. Spor Bilimleri Fakültelerini gelis¸tirecek ve özendirecegˆiz.

Amatör spor kulüplerinin karşılaştıkları tüm bürokratik problemleri ortadan kaldıracağız.

Sağlık Bakanlığı’nın hastanelerinde spor hekimliği kliniklerinin yaygın hale gelmesini sağlayacağız. Sporcu sağlığı konusunda mevcut hukuki düzenlemeleri güncelleştirecek ve Sporcu Sosyal Güvencesi sistemini kuracağız.

Yerel yönetimlerle is¸birligˆi içinde mahallelerde ücretsiz spor organizasyonları düzenleyecek ve bu mahallelerde gençlerin spor egˆitimleri için burslar vererek gençlerin spor kültürünün oluşmasını özendireceğiz.

Gençlik ve Spor Bakanlıgˆı’na bagˆlı gençlik ve spor kamplarının sayısını artıracak ve kampların her s¸ehirde yaygınlas¸ması için çalıs¸malar bas¸latacagˆız.

Olimpiyatlar ve Paralimpik Oyunları için tüm brans¸larda stratejik planlamalar yapacak, özel sektörün sponsorluk s¸artlarını kolaylas¸tıracagˆız. Özel sektörün spora ve sporcuya yatırım yapmasını tes¸vik edecegˆiz.

Ödül yönetmeligˆini sporcu, antrenör, teknik eleman ve bagˆlı kulüplerin daha etkili ve özendirici biçimde ödüllendirilmesini sagˆlayacak s¸ekilde degˆis¸tirecegˆiz.

Federasyonların gelir ve giderlerini s¸effaf ve denetlenebilir hale getirecegˆiz.

Federasyon bas¸kanlık seçimlerine siyasi müdahaleye son verecek, seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekles¸tirilmesini sagˆlayacağız.

Amatör spor kulüplerinin karşılaştıkları bürokratik zorlukları ortadan kaldıracağız. Zorlaştırıcı olmaktan ziyade kolaylaştırıcı olacağız. Amatör spor kulüplerinin sorunlarını ortadan kaldırmak için gayret edeceğiz.

Özel sektöre spor tesisi yapma ve kulüp kurarak çok sayıda gence spor yaptırmak için vergi istisnaları ve teşvikler getireceğiz.

Engelli vatandas¸larımızın hayata ve spora katılımlarına engel olan durumları ortadan kaldırmak için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.

Ülkemizde Paralimpik sporların geliştirilmesi konusunda gerekli tüm çalışmaları yapacağız. Engelli alanında çalışan spor kulüplerine pozitif ayrımcılık uygulayacağız. Belediyelerde engelli spor branşlarının kurulması ve geliştirilmesini teşvik edeceğiz.

Liglerin marka degˆerinin arttırılmasını destekleyecek, spor kulüpleri or finansmanı ve hukuku konusunda egˆitimli insan kaynagˆı yetis¸tirilmelerine yardımcı olacağız.

Spor Federasyonlarının yapısında milli sporcu sayısını artıracagˆız.

Sporcuların spor kariyeri sonrası is¸gücü piyasasına yeniden entegre olmalarını sagˆlamak için sporculara ‘kariyer’ egˆitimi sagˆlayacagˆız.

I·lgili bakanlıklarla is¸birligˆi yapılarak tüm bölgelerde Türkiye Olimpik ve Paralimpik Oyunlar Hazırlık Merkezlerinin açılması ve bölge s¸artlarına göre ilgili spor dallarının sayısının artırılarak antrenör ve digˆer yardımcı personel destegˆi de verilerek, spor federasyonları ile zorunlu egˆitim ve ögˆretim kurumlarının da bu tesislerden yararlanması konusunda düzenlemeler yapacagˆız.

Bas¸arılı sporcu gençlerimize burs olanaklarını artıracagˆız.

Türk spor yönetimi yeniden yapılandırılarak Gençlik ve Spor Bakanlığı yeniden düzenlenleyeceğiz. 657 sayılı Devlet Personel Kanunu’nda “Spor Hizmetleri Sınıfı” oluşturulmasını sağlayacağız.

Bu sebeple atamaları zorlaşan beden eğitimi öğretmenliği, antrenörlük, yöneticilik ve rekreasyon liderliği bölümü mezunlarının sorunlarını çözeceğiz.

Spor sektöründe sürdürülebilir sigorta ve finansman modellerini tes¸vik edecegˆiz.

Spor yönetim organlarında, yönetim kurullarında cinsiyet eşitliğini sağlayacak düzenlemeler yapacağız. Spor yönetiminde kadını dışlayan hiçbir yaklaşıma izin vermeyeceğiz. Karar alma süreçlerinde dengeli temsil elde edilecek düzenlemeleri yapacağız.

Spor organizasyonlarında ve spor etkinliklerinde kamu hibelerinin verilmesi sürecinde projelerin şeffaf, kapsayıcı, hesap verebilir olmasına özen gösterilecektir. Projelerde denetim politikaları oluşturarak rasyonel projeleri katılımcı anlayışla hayata geçireceğiz.

Milli Egˆitim Bakanlıgˆı’nın ve ilgili federasyonların okul sporlarında es¸les¸me ve brans¸ sayılarını artırarak ögˆrencilerin spora ilgisini artırmak için daha aktif rol oynamasını sagˆlayacagˆız.

Ortaokul ve liselerde bireysel ve takım sporlarında yerel, bölgesel ve ulusal lig organizasyonu olus¸turacağız.

Okul öncesi egˆitimden bas¸layarak beden egˆitimi dersinin içeriklerini genis¸leterek, beden egˆitimi ögˆretmenleri tarafından verilmesini önemseyeceğiz ve beden eğitimi derslerini, amacı dıs¸ındaki faaliyetlerde kullanılan ders statüsünden çıkaracagˆız.

Çocukların “takım sporlarına ve bireysel sporlara” yatkınlık, beceri ve yeteneklerinin tespitine ve takibine ilis¸kin etkili mekanizmalar olus¸turacagˆız.

E-Spor sektörünü güçlendirmek amacıyla teknik altyapı, bu alandaki yatırımlar, egˆitim, antrenör yetis¸tirme, fuar ve tanıtım ile bas¸arılı olmus¸ olan sporcuların desteklenmesi ve benzeri alanlarda gerekli düzenleme, destek ve tes¸vikleri hayata geçirecegˆiz. Mevzuattaki yetersizlik sebebiyle e-spor sektöründe yas¸anan sorunları gidermek ve sektördeki siber zorbalık, hile ve s¸ikeyi engellemek amacıyla gerekli düzenlemeleri hayata geçirecegˆiz. E-Spor’un sağlıklı ortamlarda, erişilebilir olmasını sağlayacağız.

Sağlıklı yas¸amı ve sporu gündelik hayatına dahil etmis¸ gençlik liderleri yetis¸tirecek, gençlerin en fazla faaliyette bulundugˆu sosyal medyada aktif olmaları için tes¸vik edecegˆiz.”

Editör: HABER MERKEZİ